biała

33 teksty – auto­rem jest biała.

Wzięłam ur­lop od życia. Wra­cam za 4.5 minuty. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 12 listopada 2015, 18:41

Na­leży uświado­mić so­bie, że to co ro­bimy dziś może być właśnie suk­ce­sem, który od­niesiemy jutro. 

myśl • 14 kwietnia 2015, 17:14

I gdy na chwi­le się gdzieś od­da­limy, to zaw­sze znaj­dujmy tą drogę pow­rotną do siebie. 

myśl • 21 lipca 2014, 19:35

Ach ta roz­pa­lona żywiołowość planów człowieka! I ta przy­gaszo­na chęć reali­zowa­nia ich... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 kwietnia 2014, 15:50

Ależ proszę bar­dzo, przy­pisz so­bie wszys­tkie mo­je zasługi, zbieraj ok­laski i pochwały. Ale nig­dy nie będziesz w sta­nie po­siąść mo­jego sta­nu myśle­nia i spo­koju ducha. Krocząc za mną w pew­nym mo­men­cie sta­niesz się bez­radnym, a ja pójdę dalej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 kwietnia 2014, 18:02

Radź so­bie sam. W ra­dach in­nych, choć nie zaw­sze, znaj­duję się cząstka zniszcze­nia te­go, co jeszcze do Ciebie przynależy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 kwietnia 2014, 14:03

I nie bój się, to nie będzie stra­cony czas. Bo kiedy jes­teśmy ra­zem nie tra­cimy na tym, lecz zys­ku­jemy. Dlacze­go też więc nie wy­rażać gestów przez skrom­ność? Ona sa­ma w so­bie jest już niesamowita. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 lutego 2014, 12:26

Między jedną mną a drugą mną, byłeś Ty. Wyb­rałeś. Złej już nie ma. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 13 stycznia 2014, 12:29

Trze­ba znać swo­je gra­nice i umieć się na ich skra­ju zachować. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 stycznia 2014, 11:23

Dziś widzi­my się po raz os­tatni... Zaś jut­ro po raz pier­wszy. I zat­rzy­mamy się na chwilę po­między dziś a jut­rem, i tak dla za­sady, znów będziemy roz­liczać siebie sa­mych z przeszłości i pla­nować przyszłość. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 grudnia 2013, 15:52

biała

Skojarzenie z umieraniem: białe wierzby, pomarańczowe słońce i gdzieś Ty we mgle znikasz....

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

biała

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 listopada 2015, 22:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wzięłam ur­lop od życia. [...] 

12 listopada 2015, 21:52Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Wzięłam ur­lop od życia. [...] 

12 listopada 2015, 20:04M44G sko­men­to­wał tek­st Wzięłam ur­lop od życia. [...] 

12 listopada 2015, 18:41biała do­dał no­wy tek­st Wzięłam ur­lop od życia. [...] 

14 kwietnia 2015, 17:14biała do­dał no­wy tek­st Należy uświado­mić so­bie, że [...]

21 lipca 2014, 19:35biała do­dał no­wy tek­st I gdy na chwi­le [...]